ដំណើរការផ្នែកមេកានិចច្បាស់លាស់

បទពិសោធន៍ផលិតកម្ម 10 ឆ្នាំ។
បដា ១២៣

ដំណើរកំសាន្តរោងចក្រ

Jiagongchejian ១
Jiagongchejian ២
Jiagongchejian ៣
WEDM-LS
Jiagongchejian ៥
Jiagongchejian ៦
Jiagongchejian ៧
Jiagongchejian ៨
Jiagongchejian ៩
CMM
ភីនហ្សី ២
ភីនជី ៣
ភីនហ្សី ៤
yuanqu img1
yuanqu img2